Zarządzanie finansami

Zarządzanie finansami – znaczenie prawidłowego zarządzania finansami

Finanse to szerokie pojęcie, które obejmuje wiele rzeczy związanych z zarządzaniem, przygotowaniem, rozwojem i alokacją funduszy i inwestycji. W szczególności obejmuje kwestie tego, dlaczego i jak osoba fizyczna, firma lub rząd kupuje walutę wymaganą do swojej działalności, zwaną również kapitałem w kontekście biznesowym. Pojęcie „finanse” ma także wiele innych powszechnych zastosowań, takich jak ocena ryzyka, wybór struktury spółki osobowej, decyzja o wysokości podatku, zakładanie instytucji i podział zysków między wspólników. Służy również do definiowania różnych aspektów systemu finansowego, w tym zarządzania pieniędzmi i zarządzania ryzykiem.

finanse
Aby zrozumieć, co oznaczają finanse, warto dobrze zrozumieć, co obejmują finanse. Obejmuje pięć szerokich kategorii instrumentów finansowych: aktywa kapitałowe, kapitał własny, zadłużenie, kredyty osobiste i korporacyjne oraz kredyty hipoteczne i instrumenty pochodne. Wszystkie te kategorie są ze sobą powiązane i są określane przez różne względy. Rozważania te dotyczą tego, czy instrumenty są zobowiązaniami długoterminowymi, czy tymczasowymi, czy są zabezpieczone czy niezabezpieczone, w jaki sposób instrumenty będą wykorzystywane i czy istnieją jakiekolwiek ograniczenia wynikające z narodowości, instytucji lub miejsca zamieszkania.

Tematyka finansów publicznych obejmuje szeroki wachlarz działań zmierzających do zaspokojenia potrzeb społeczeństwa. Jednym z przykładów jest finansowanie opieki zdrowotnej. Opieka zdrowotna obejmuje zarządzanie zasobami w celu świadczenia usług zdrowotnych i jest przede wszystkim ukierunkowana na utrzymanie dobrego samopoczucia fizycznego ludności. Innym obszarem finansów publicznych jest opodatkowanie, które obejmuje ściąganie podatków dochodowych i alokację tych środków na różne cele publiczne, takie jak eliminacja ubóstwa, zapewnienie ochrony praw człowieka i zapewnienie zdrowego środowiska dla następnego pokolenia.

Finanse prywatne mają znacznie szerszy zakres, niż się początkowo wydaje. Finanse prywatne można ogólnie podzielić na trzy kategorie: fundusze inwestycyjne, oszczędności i inwestycje oraz płynne finansowanie. Wśród tych kategorii najważniejszym źródłem płynności są fundusze oszczędnościowo-inwestycyjne, a fundusze zarządzania przepływami pieniężnymi mają ułatwiać prowadzenie działalności gospodarczej. Krótko mówiąc, dobre zrozumienie finansów wymaga od nas szerokiego spojrzenia na trzy główne kategorie, ponieważ mają one znaczący wpływ na nasze finanse.

Aby efektywnie zarządzać naszymi finansami, musimy najpierw określić nasze długoterminowe cele finansowe.

Jakie są nasze cele w zakresie alokacji aktywów? Czy będziemy musieli powiększać nasze bogactwo na przyszłość? Czy będziemy chcieli osiągnąć większą wolność gospodarczą? W jaki sposób wykorzystamy nasze dochody z emerytury? To rodzaje pytań, które pomogą nam w podejmowaniu właściwych decyzji dotyczących inwestycji, oszczędności i zarządzania długiem.

Bardzo przydatnym sposobem kategoryzacji finansów jest użycie akronimu WACS, który oznacza analizę wrażliwości całego majątku. Kategorie aktywów obejmują należności, zobowiązania, rzeczowe aktywa trwałe, aktywa kapitałowe, finansowanie kapitałowe i zapasy dostępne do sprzedaży. Po zidentyfikowaniu tych kategorii następnym krokiem jest określenie długoterminowych celów finansowych, ponieważ pomoże to określić najlepszy sposób ich finansowania za pośrednictwem dostępnych opcji. Krótkoterminowe cele finansowe mogą obejmować spłaty pożyczek, składki ubezpieczeniowe i inne płatności bezpośrednie. Długoterminowe cele finansowe mogą obejmować fundusze emerytalne, oszczędności emerytalne lub inne długoterminowe cele, takie jak budowanie kapitału lub zapewnianie pomocy finansowej studentom.

Inną kategorią zarządzania finansami jest zarządzanie przepływami pieniężnymi. Przepływ środków pieniężnych opisuje, jak szybko środki są wykorzystywane i wydatkowane. Prognozowanie przepływów pieniężnych dostarcza cennych informacji na temat wpływów i wypływów środków pieniężnych. Wiele osób uznałoby za przydatne opracowanie własnego planu zarządzania przepływami pieniężnymi. Plan ten można wykorzystać do monitorowania bieżących wpływów i wypływów gotówki, przewidywania przyszłych wpływów i wypływów gotówki, przygotowania do budżetowania i monitorowania dokumentów oraz wdrażania niezbędnych strategii spłaty zadłużenia.

Wreszcie ważnym obszarem, którego nie należy ignorować podczas planowania finansów, jest budżetowanie. Właściwe budżetowanie jest kluczowym elementem planowania usług finansowych. Budżetowanie przypomina zarządzanie zasobami. Właściwe budżetowanie pomaga określić, gdzie potrzebujesz finansowania, gdzie możesz poprawić swoją wydajność i skuteczność, a także pomaga zrozumieć, na co wydajesz swoje pieniądze najbardziej produktywnie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *